Головна » Конспекти » 2 Клас » Рідна мова

Узагальнюючий урок з теми «Речення. Слово. Звуки i букви» Веснянi слова

Тема: Узагальнюючий урок з теми «Речення. Слово. Звуки i букви» Веснянi слова

Мета: повторити та закріпити знання учнів з даної теми; розвивати орфографічні навчики, фонематичний слух, усне та писемне мовлення учнів; формувати загальнокультурну компетентність учнів; виховувати шанобливе ставлення до рідної мови та природи рідного краю.

Хiд уроку

I. Органiзацiйна частина.

1. Вже дзвiнок нам дав сигнал,

Працювати час настав.

Тож i ми часу не гаймо,

Працювати починаймо.

2. До нас у клас завiтали гостi. Давайте, усi разом привiтаємо гостей:

- Доброго ранку!- мовим за звичаєм.

- Доброго ранку!- кожному зичимо.

- Доброго ранку!- людям бажаємо.

- Доброго ранку! – гостей ми вiтаємо.

3. Вчитель - Кому дозволимо першим сiсти ?

Учнi - Дiвчаткам.

Вчитель – Так, добре, дякую. Спочатку краса, а потiм сила.

4. Вчитель – Щоб наш урок був гарним, цiкавим, змiстовним якими ви бажаєте бути на уроці ?

Учнi - Активними, уважними, розумними…

Вчитель – Дуже добре. Менi приємно вчити того, хто хоче вчитися.

5. Психоформула ( налаштовування на роботу).

Люблю я свiй розум,

Увагу та пам’ять.

Працює мiй мозок

I вчусь я старанно.

II. Актуалiзацiя знань та умiнь учнів.

1. Гiмнастика для пальчикiв.

2. Калiграфiчна хвилинка:

а)- Наш урок незвичайний. I все сьогоднi незвичайне, навiть аркуш паперу, на якому будемо писати.

- Ми з вами добре знаємо усiх мешканцiв мiста Алфавiт. До нас завiтала буква Дд ( буква ,,де’’ , звуки [д][д’]).

- А які слова розпочинаються зв. [д] [д’].

( Добро, дитина, дружба, домiвка, держава, дитинство, диво . . . )

б)- Запишiть: число, класна робота, своє iм’я та прiзвище, стрiчку букви Дд.

3.- Ви згадували слова друг, дружба. Пригадайте приказки та прислiв’я про дружбу.

( Дружба, як дзеркало, розiб’єш не складеш.

Людина без друга, що їжа без солi.

Вiрний друг, то найбiльший скарб.)

4.- Вашим другом може бути не лише людина, а й тварина, рослина чи навiть казковий герой. Сьогоднi до нас прилетiла . . . Щоб дiзнатися хто – вiдгадайте загадку:

Прийшла до нас вона прекрасна,

Багатоцвiтна, тепла, ясна,

Нiби дiвчина в вiнку.

Ожили луги, дiброви,

Повно гомону, розмови

I пiсень в чагарнику. (Весна)

- То хто це ?

- Чому ви думаєте, що це весна ? З ким її порiвнюють ? Доведiть свою думку.

5. – З приходом весни здасться, що нiби якась чарiвна енергiя вливається в кожного, пiсля довгого глибокого сну все прокидається. Кожна iстота хоче зустрiти прихiд весни достойно.

6. Звучить музика П.Чайковського. На фонi музики декламуються вiршi Н.Красоткiної:

Весна в усi шпаринки рветься

Зчорнiли клаптики снiгiв,

Веселе сонечко смiється

I вийшла рiчка з берегiв . . .

I пахощi приємнi ллються,

Змiнилося довкола все

Струмочки весело смiються:

Весна iде! Красу несе!

III. Повiдомлення теми та мети уроку.

Сьогоднi ми будемо говорити про весну та узагальнювати знання про текст, речення, слово, звуки та букви.

IV. Робота над темою та метою уроку.

1. Асоцiативний кущ (робота у сталих групах)

- Якi асоцiацiї виникають у вас зi словом весна. Подивiться на свої парти та знайдiть чарiвнi пелюстки квiтки ВЕСНИ. Порадьтесь та складiть коментар до кожної пелюстки.

( Весна, сонце, тепло,птахи, квiти, Великдень, веснянi мiсяцi)

2. – Вимовимо слово ВЕСНА. Яким звуком воно починасться ?

[в] – приголосний , твердий.

3. – Вiдкрийте ,,Довiдничок’’.Знайдiть словничковi слова, що починаються буквою В.

30секунд – на запам’ятовування

1 хвилина – на запис

30 секунд – на самоперевiрку.

4. – Весна булла вiдсутня цiлий рiк, тому вона хоче почути вiд вас чого ви навчилися за цей рiк. Роботу ми будемо проводити на основi таблиць наших ,,Довiдничкiв’’.

5. – Весна прийшла не сама, а разом з СОНЕЧКОМ i принесли вони нам в подарунок

чарiвний букет квiтiв. Кожна квiтка – це певне завдання.

6. ЗАВДАННЯ 1.

- Яка рiзниця мiж поняттями МОВА та МОВЛЕННЯ ?

7. ЗАВДАННЯ 2.

Повторити теоретичнi вiдомостi про текст, речення, слово, звуки(букви).

ТЕКСТ – РЕЧЕННЯ – СЛОВО – СКЛАД – ЗВУК(БУКВА)

а) ТЕКСТ: розповiдь; опис; мiркування.

б) РЕЧЕННЯ:

за метою висловлювання: розповiднi, питальнi, спонукальнi;

за iнтонацiєю: окличнi, неокличнi.

в) СЛОВА: iменник; прикметник; дiєслово; службовi слова.

г) СКЛАДИ: наголошенi, ненаголошенi.

г) ЗУКИ: голоснi, приголоснi.

Яка рiзниця мiж зуками та буквами?

8.ЗАВДАННЯ 3. (робота виконується iндивiдуально)

1 рiвень – записати звукову схему слiв

1в. – дерево, весна, сад.

2в. – верба, весна, природа.

3в. – трава, тепло, пролiсок, небо.

2 рiвень – виконати повний звуко-буквений аналiз слiв

1в. – весна.

2в. – сонце.

3в. – тепло.

4в. – пролiсок.

9.ЗАВДАННЯ 4.

- До якої частини мови належать слова ВЕСНА, СОНЦЕ, ВЕСНЯНИЙ, СОНЯЧНИЙ ? Доведiть.

10. ЗАВДАННЯ 5. (колективна робота)

- Складiть речення зi словом ВЕСНА рiзнi за метою висловлювання та iнто- нацiєю.

Розповiдне: Прийшла красуня весна.

Питальне: Чи скоро прийде весна?

Спонукальне: Прийди, весно, до нас!

V. Фiзкультпауза.

В дверi стука фiзкультхвилинка

Уже затерпла у дiток спинка.

Тягнем до сонця маленькi руки

I присiдаємо легко, без муки.

А тепер встали та ледь прогнулись.

Хвилинка щезла , а ми й не зчулись.

VI. Продовження роботи над темою уроку.

1. – Весна приходить зi своїми помiчниками – весняними мiсяцями.

Як ви знаєте нашi пращури розпочинали Новий рiк навеснi. За їхнiми уявленнями, про-будження природи мало спiвпадати з початком новолiтування. Вiд- так, на Явдоху, а це – 14 березня, святкували Новий рiк.

Перший мiсяць БЕРЕЗЕНЬ мав колись такi назви: капельник, протальник, зимобор, красовик, . . .

2. – Вч. – А хто на своїх крилах приносить справжню весну ?

Уч. – Птахи.

Вч. – Яких птахiв ви знаєте ?

Уч. – Зимуючих та перелiтних.

Вч. – Назвiть перелiтних птахiв.

Уч. – Граки, жайворонки, лелеки, ластiвки . . .

3. – Iснує повiр’я, що саме 14 березня, з першою ластiвкою з вирiю повертається до нас весна.

4. – А чи знаєте ви яке народне свято буде в неділю – 22 березня ?

22 березня – свято 40 Святих Великомученикiв. На цей час весна вже мусила остаточно перемогти зиму, хоча нерiдко бували винятки, оскiльки ,,У весни жiночий характер: зранку засмiється, а надвечiр заплаче.’’. Тому i кажуть: ,,40 Святих принесуть 40 морозів’’.

5.ЗАВДАННЯ 6.( колективна робота)

- Весна приносить всiм гостинцi. Послухайте вiрш та доповнiть його потрiбними слова- ми.

Чим вiдрiзняється вiрш вiд iнших текстiв? (Рима)

Iшла весна – красна

У синiй хустинцi,

Несла весна – красна

У скринцi гостинцi:

Ягнятам - . . . . . . . ( травичку)

Гусятам - . . . . . . . ( водичку )

Каченятам - . . . . . ( ряску )

А малятам - . . . . . ( ласку )

6. ЗАВДАННЯ 7. (групова робота )

- Вставте пропущенi ненаголошенi голоснi [e],[и], доберiть перевiрнi слова.

В…сокий - ______________________

Ш…рокий -______________________

Д…мок - ________________________

З…мля - _________________________

В…сна - _________________________

Ст…повий - ______________________

7.ЗАВДАННЯ 8.( групова робота )

а) Доповнiть речення потрiбними словами.

б) Пiдкреслiть головнi члени речення – пiдмет та присудок.

1в. Настала. . . .

Все дужче пригрiває . . .

Земля звiльняється вiд . . .

Течуть веселi . . .

2в. До нас прийшла . . .

З вирiю повертаються. . .

Лiси наповнюються пташиним . . .

Рослини пробуджуються вiд зимового . . .

3в. Прийшла радiсна, гомiнка . . .

Дзвiнко спiвають . . .

Зеленiє молода . . .

Яскравiше свiтить . . .

VII. Домашнє завдання.

1.рiвень – 1. Прочитай текст. Спиши вставляючи потрiбнi букви.

Т..пле весняне промiння нагрiло з..млю. Почалися пол..вi роботи. Вийшли в поле трактори. За першим трактором потяглися борозни свіжої рiллi. Другий боронами розпушує ..рунт. А третiй тягне аж п..ть сiвалок. Насi..я рiвномiрно лягає в ..рунт. Буде х..роший урожай!

2. Запиши звукову схему до слiв яскраве, їжачок, дзига.

2 рiвень – 1. Почитай текст. Спиши вставляючи потрiбнi букви.

Настав т..плий в..сняний ранок. На в..ршечках д..рев заграло ..скраве промiння сонця. Вiд д..рев на дорозi лягли довгi тiнi. Повiяв вiтерець. Заш..лестiли збудж..нi листочки. Прокинулися птахи.

2. Виконай звуко – буквений аналiз слiв дзеркало, ялина.

3рiвень – 1.Прочитай речення . Постав в кiнцi рення вiдповiдний роздiловий знак.Перестав речення так, щоб утворився текст. Добери заголовок. Запиши текст. Пiдкресли пiдмет та присудок.

Прийшла довгоочiкувана весна

А як пахнуть медом її котики

Зацвiла плакуча верба

4 рiвень – Запиши текст використовуючи поданi слова. Добери заголовок.

Весна,тепло,сонячний, птахи, робота, котики, промiння, дерева.

VIII.Пiдсумок уроку. Вербальне оцінювання.

1. Iз настанням ВЕСНИ все змiнюсться i в живiй, i неживiй природi.

Стає теплiше. Днi довшають. Починає розвиватися природа. З вирiю повертаються птахи.

Весна – це пора , коли люди прикладають максимум зусиль, щоб отримати гарний урожай.

А так як унас урок незвичайний, то ми сьогоднi проведемо символiчну сiвбу. Ми засiє- мо серця добринками. I нехай вони допоможуть вам вирости гарними людьми.

2. Пiдсумок – узагальнення уроку.

3. Словесне оцiнювання роботи учнiв на уроцi.

4. Дарунок – пiсня ,,Хай радiють усi’’.

Категорія: Рідна мова | Додав: Олеся (12.03.2015)
Переглядів: 2642 | Рейтинг: 0.0/0

Можливо, вам будуть цікаві ці конспекти

Що можна навчитись самому
Міні-проект. Моє улюблене місце відпочинку на природі в місті (селі)
Щоб бути здоровим і все встигати робити
Ми — українці
Значення повітря для живої природи
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]